Không tương thích được báo cáo khi nâng cấp từ Windows * 7 lên Windows * 8 dành cho các sản phẩm máy chủ

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005851

04/03/2019

Có điều gì sai?
Các báo cáo về trợ lý nâng cấp Windows 8 * Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver phiên bản 1.0.5.235 hoặc cũ hơn, không tương thích.

Screenshot of Windows Upgrade Assistant highlighting the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver

Tôi nên làm gì?
Gỡ cài đặt Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver trước khi cài đặt Windows * 8 Upgrade.

Các bước gỡ cài đặt Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver:

 1. Nhấp vào nút bắt đầu .
  Screenshot indicating the location of the Windows Start Menu button

 2. Chọn bảng điều khiển trong mục menu.
  Screenshot of the Windows 8 start menu indicating the location of the Control Panel button

 3. Cửa sổ bảng điều khiển sẽ mở ra.
  Screenshot of the Windows 8 Control Panel

 4. Nhấp vào chương trình.
  Screenshot of the Windows 8 Control Panel indicating the location of the Programs button

 5. Chọn Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver trong danh sách các chương trình.

  Nhấp vào gỡ cài đặt.
  Screenshot of the windows 8 Programs window indicating the location of the uninstall button for the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver

Lưu ý
 • Hệ thống Windows * 7 với trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ mở rộng Intel USB 3,0 không có vấn đề này.
 • Windows 8 có trình điều khiển USB 3,0 trong hộp riêng. Intel không phát hành trình điều khiển bộ điều khiển lưu trữ có khả dụng mở rộng Intel USB 3,0 dành riêng cho Windows 8.