Cài đặt và tích hợp Intel® Core™ 2 bộ xử lý máy tính để bàn (LGA775)

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000005766

19/12/2018

Các tài liệu và video sau áp dụng cho các bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® này:

  • Bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ 2 Duo (LGA775)
  • Intel® Core™ 2 bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Quad (LGA775)
  • Bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ 2 Extreme (LGA775)

Truy cập Trung tâm cài đặt bộ xử lý® của Intel để biết thêm thông tin về bộ xử lý máy tính để bàn khác.

ATX cài đặt hướng dẫn cho bộ xử lý dành cho máy tính để bàn® đóng hộp trong pkg 775-Land

Tích hợp bộ xử lý đóng hộp Intel® Core™ 2 dòng

Đặt lại kẹp bộ xử lý đóng hộp/chốt tản nhiệt/ghim