Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho các bộ điều khiển Intel® RAID có đầy đủ tính năng và cấp cơ chế bằng cách sử dụng phần mềm MegaRAID (MR) và MegaRAID Entry (iMR)

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000005760

02/10/2020

Lưu ý

Đối với các sự kiện và mô tả tin nhắn, hãy tham khảo phần phụ lục A/B: phần chú thích RAID sự kiện liên quan đến PD/vd trong hướng dẫn xử lý sự cố cơ bản của Intel® RAID.

Hướng dẫn sử dụng phầm mềm RAID Intel® dành cho các bộ điều khiển Intel® RAID có đầy đủ và có trình độ cơ động (PDF)PDF icon

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô tả các tùy chọn RAID, các tính năng và cách cấu hình và quản lý các bộ điều khiển Intel® RAID bằng cách sử dụng ngăn xếp phần mềm MegaRAID (MR) và MegaRAID Entry (iMR).
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F
 • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F
 • Intel® RAID Adapter RSP3DD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3MD088F
 • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3AC160
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3CC080
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3CC040
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3HC080
 • Intel® RAID Controller RS3DC080
 • Intel® RAID Controller RS3DC040
 • Intel® RAID Controller RS3MC044
 • Intel® RAID Controller RS3WC080
 • Intel® RAID Controller RS3SC008
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25CB080
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25CB040
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25PB080
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25PB040
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMT3CB080
 • Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMT3PC080
 • Intel® RAID Controller RS25AB080
 • Intel® RAID Controller RS25DB080
 • Intel® RAID Controller RS25NB080
 • Intel® RAID Controller RS25SB080

Kích thước: 2,56 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 10
Xem xét lại: 1,4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ khác
Hướng dẫn tự trợ giúp dành cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ
Phần mềm/trình điều khiển mới nhất dành cho các sản phẩm Intel RAID và bộ lưu trữ
Bạn cần trợ giúp về Intel RAID?