Hướng dẫn sử dụng® Bluetooth dành cho nền tảng Intel® Edison

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005743

18/10/2017

Hướng dẫn sử dụng Intel® Edison sản phẩm Bluetooth® (PDF) icon

Tài liệu này dành cho các nhà phát triển phần mềm, cung cấp hướng dẫn về® Bluetooth trên nền tảng phát triển Intel® Edison. Người đọc nên có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux * và kết nối Bluetooth®.

Tên tập tin: edisonbluetooth_331704 -007. PDF
Kích thước: 3,65 MB
Ngày: ngày 2015 tháng 6
Xem xét lại: 007

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.