Hệ điều hành được hỗ trợ cho các Sản® Intel NUC

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005628

24/02/2021

 

Lưu ý

Trình điều Intel® Product Compatibility Tool liệt kê các phiên bản hệ điều hành không phải Windows được cho là tương thích với người dùng Intel NUC. Intel chưa xác thực các hệ điều hành này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kernel mới nhất.

Nếu bạn cần được hỗ trợ với Linux* trên Intel NUC, hãy xem bài viết Hỗ trợ Linux* cho Intel® NUC của chúng tôi hoặc trang web nhà phân phối và diễn đàn của bạn để nhận được sự hỗ trợ đồng đẳng.

 

 
Gia đình

Các SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống

Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú
NUC11PAQ
NUC11PAH
NUC11PAK

NUC11PAQi70QA, NUC11PAHi7, NUC11PAKi7

NUC11PAQi50WA, NUC11PAHi5, NUC11PAKi5

NUC11PAHi3, NUC11PAKi3

Windows® 10, 64 bit*

Windows® 10 Home (phiên bản 20H1 2004) được cài đặt sẵn trên các SUS này:

 • NUC11PAQi70QA
 • NUC11PAQi50WA

NUC11PHKi7C
NUC11PHKi7CAA

NUC11PHKi7CAA,
NUC11PHKi7C

Windows® 10, 64 bit*

Windows® 10 Home (phiên bản 20H1 2004) được cài đặt sẵn trên các SUS này:

 • NUC11PHKi7CAA
NUC11TN[x]v7
NUC11TN[x]i7

NUC11TN[x]v5
NUC11TN[x]i5

NUC11TN[x]i3
Máy tính mini NUC11TNKv7, NUC11TNHv70L, NUC11TNHv7,
NUC11TNKv7, NUC11TNHi70Q, NUC11TNHi70L,
NUC11TNHi7, NUC11TNKi7, NUC11TNBv7, NUC11TNBi7

Máy tính mini NUC11TNKv5, NUC11TNHv50L, NUC11TNHv5,
NUC11TNKv5, NUC11TNHi50W, NUC11TNHi50L,
NUC11TNHi5, NUC11TNKi5, NUC11TNBv5, NUC11TNBi5

NUC11TNHi30P, NUC11TNHi30L, NUC11TNHi3,
NUC11TNKi3, NUC11TNBi3
 • Windows® 10, 64 bit*
 • Windows® 10 IoT Enterprise*
 • Red Hat Linux*
 • Ubuntu 20.04 LTS*

 

Windows® 10 Pro (phiên bản 20H1 2004) được cài đặt sẵn trên các SUS này:

 • Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
 • Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
Gia đình

Các SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống

Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú

NUC10i7FN
NUC10i5FN
NUC10i3FN

NUC10i7FNHAA, NUC10i7FNHJA, NUC10i7FNKPA, NUC10i7FNHC
NUC10i7FNKP, NUC10i7FNH, NUC10i7FNK, NUC10i5FNHCA
 

NUC10i5FNHJA, NUC10i5FNKPA, NUC10i5FNHJ, NUC10i5FNKP
NUC10i5FNHF, NUC10i5FNH, NUC10i5FNK

NUC10i3FNHFA, NUC10i3FNHJA, NUC10i3FNHF, NUC10i3FNH
NUC10i3FNK

Windows® 10, 64 bit*

Windows® 10 Home được cài đặt sẵn trên các SUS này:

 • NUC10i7FNHAA
 • NUC10i7FNHJA
 • NUC10i7FNKPA
 • NUC10i5FNHCA
 • NUC10i5FNHJA
 • NUC10i5FNKPA
 • NUC10i3FNHFA
 • NUC10i3FNHJA
Gia đìnhCác SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ
NUC9xQNNUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
 • Windows® 10, 64-bit
 • Windows® Server 2019

Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành Máy chủ:

 • Không hỗ trợ Bluetooth, Không dây, RAID Thunderbolt™ hỗ trợ trong Hệ điều hành Máy chủ.

Gia đình

Các SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú

NUC8v7PN
NUC8v5PN
NUC8i3PN

NUC8v7PNH, NUC8v7PNK, NUC8v7PNB

NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8v5PNB

NUC8i3PNH, NUC8i3PNK, NUC8i3PNB

 • Windows® 10, 64-bit
 • Windows® 10 IoT Enterprise*
 • Ubuntu 18.04 LTS*
 

NUC8i7IN
NUC8i5IN

NUC8i7INHJA, NUC8i7INHPA, NUC8i7INHX, NUC8i7INHZ
NUC8i7INHP

NUC8i5INHJA, NUC8i5INHPA, NUC8i5INHX, NUC8i5INHP

Windows® 10, 64-bit

Windows® 10 Home được cài đặt sẵn trên các SUS này:

 • NUC8i7INHJA
 • NUC8i7INHPA
 • NUC8i5INHJA
 • NUC8i5INHPA

NUC8i7 LƯỢT
NUC8i7HV


NUC8i7HVK, NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW

NUC8i7HNKQC, NUC8i7HNK

 • Windows® 10, 64-bit
 • Windows® Server 2016

Windows® 10 Home được cài đặt sẵn trên:

 • NUC8i7HVKVA
 • NUC8i7HVKVAW
 • NUC8i7HNKQC

Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành Máy chủ:

 • Không hỗ trợ Bluetooth, Serial IO, Hồng ngoại, Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C và Thunderbolt™ hỗ trợ trong Hệ điều hành Máy chủ.
 • Để Đồ họa Radeon* hoạt động đúng, bạn phải sử dụng Windows® 10 Phiên bản 1709 (RS3) hoặc cao hơn.

NUC8i7BE
NUC8i5BE
NUC8i3BE

NUC8i7BEH, NUC8i7BEK, NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA

NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA

NUC8i3BEH, NUC8i3BEK, NUC8i3BEHFA

Windows 10, 64-bit

Windows® 10 Home được cài đặt sẵn trên:

 • NUC8i7BEKQA
 • NUC8i7BEHGA
 • NUC8i5BEKPA
 • NUC8i5BEHFA
 • NUC8i3BEHFA
NUC7i7DNNUC7i7DNKE, NUC7i7DNHE, NUC7i7DNBE 
NUC8i3CYNUC8i3CYSM, NUC8i3CYSNWindows® 10 Home, 64-bit (cài đặt sẵn) 
Gia đìnhCác SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú


NUC7i5DN
NUC7i3DN

NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i5DNBE, NUC7i5DNKPC
NUC7i5DNKPU

NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKTC
NUC7i3DNHNC

Windows® 10 Home được cài đặt sẵn trên các SUS này:

 • NUC7i5DNKPC
 • NUC7i5DNKPU
 • NUC7i3DNKTC
 • NUC7i3DNHNC
NUC7i7BN
NUC7i5BN
NUC7i3BN

NUC7i7BNH, NUC7i7BNHX1, NUC7i7BNHXG, NUC7i7BNKQ

NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i5BNHX1, NUC7i5BNHXF
NUC7i5BNKP

NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i3BNHX1, NUC7i3BNHXF

Windows® 10, 64-bit
 • Cần có UEFI Boot để cài đặt Windows 10 - đây là thiết lập mặc định trong Cài đặt BIOS. Sử dụng Legacy Boot sẽ gây ra nhiều lỗi trong Trình quản lý thiết bị.
 • Thunderbolt™ chỉ được hỗ trợ trên phiên bản i5 và i7.
 • Windows® 10 Home được cài đặt trên:
  • NUC7i7BNHXG
  • NUC7i7BNKQ
  • NUC7i5BNHXF
  • NUC7i5BNKP
  • NUC7i3BNHXF
Gia đìnhCác SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú
NUC6i7 TỬNUC6i7ẨYK
 • Windows 10, 64-bit
 • Windows 8.1, 64 bit*
 • Windows 7, 64-bit*
 • Windows Server 2012 R2*, 64-bit

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.
Nếu bạn đang cài đặt Windows 7, xem Cài đặt Windows 7 trên máy tính có USB 3.0 để biết thông tin cài đặt.

Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành Máy chủ:

 • Không hỗ trợ Bluetooth, Không dây, RAID Thunderbolt™ hỗ trợ trong Hệ điều hành Máy chủ.
NUC6i5SY
NUC6i3SY
NUC6i5SYK
NUC6i5SYH
NUC6i3SYK
NUC6i3SYH
 • Windows 10, 64-bit
 • Windows 8.1, 64 bit
 • Windows 7, 64-bit

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.
Hạn chế hỗ trợ đối với Windows 7:
Gia đìnhCác SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú
NUC5i7RY
NUC5i5RY
NUC5i3RY
NUC5i7RYH
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i5RYK
NUC5i3RYH
NUC5i3RYK
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
 • Windows 10®, 32-bit* và 64-bit
 • Windows 8.1, 32 bit* và 64 bit
 • Windows 7, 32-bit* và 64-bit

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.
NUC5i5MYNUC5i5MYHE
NUC5i5MYBE
 • Windows 10®, 32-bit và 64-bit
 • Windows 8.1*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 7*, 32-bit và 64-bit
 • Nhúng Windows 8.1 Industry*
 • Windows Embedded Standard 7*
 • Windows Server 2012 R2*, 64-bit
 • Windows Server 2008 R2*, 64-bit

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.

Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành 32 bit:

 • Đồ họa: không có trình điều khiển khả dụng cho Windows 10 32-bit
 • Serial IO: không có trình điều Windows 8.1 điều khiển Khả dụng cho Windows 10 32-bit
 • Kết nối thông minh: không có trình điều khiển Windows 8.1 windows 10 32 bit hoặc Windows 10 khả dụng
Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành Máy chủ:
 • Không hỗ trợ Đồ họa, Trusted Platform Module, Intel® Rapid Storage Technology, Intel® Rapid Start Technology và Intel® Smart Connect Technology hỗ trợ trong Hệ điều hành Máy chủ.
NUC5i3MY
NUC5i3MYHE
NUC5i3MYBE
 • Windows 10®, 32-bit và 64-bit
 • Windows 8.1*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 7*, 32-bit và 64-bit
 • Nhúng Windows 8.1 Industry*
 • Windows Embedded Standard 7*

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.

Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành 32 bit:

 • Đồ họa: không có trình điều khiển khả dụng cho Windows 10 32-bit
 • Serial IO: không có trình điều Windows 8.1 điều khiển Khả dụng cho Windows 10 32-bit
 • Kết nối thông minh: không có trình điều khiển Windows 8.1 windows 10 32 bit hoặc Windows 10 khả dụng
Gia đìnhCác SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú
NUC7PJYBNUC7PJYH
NUC7PJYB
 • Cần có UEFI Boot để cài đặt Windows 10 - đây là thiết lập mặc định trong Cài đặt BIOS. Sử dụng Legacy Boot sẽ gây ra nhiều lỗi trong Trình quản lý thiết bị.
NUC5PPYNUC5PPYH
 • Windows 10, 64-bit
 • Windows 8.1, 64 bit
 • Windows 7, 64-bit

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.
Hạn chế hỗ trợ đối với Windows 7:
NUC5PGYNUC5PGYHWindows® 10 Home, 64-bit (cài đặt sẵn) 
Gia đìnhCác SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú
NUC8CCH

NUC8CCHKR
NUC8CCHB

 • Windows® 10, 64-bit
 • Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit
 • Ubuntu 18.04 LTS
 
NUC7CJYNUC7CJYH
NUC7CJYSAL
 • Cần có UEFI Boot để cài đặt Windows 10 - đây là thiết lập mặc định trong Cài đặt BIOS. Sử dụng Legacy Boot sẽ gây ra nhiều lỗi trong Trình quản lý thiết bị.
NUC6CAYNUC6CAYS
NUC6CAYH
 
DN2820FYDN2820FYKH
 • Windows® 10, 64-bit
 • Windows 8.1*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 8*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 7*, 32-bit và 64-bit
 • Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.
Gia đìnhCác SUS
Nhấp vào để tìm bản tải xuống
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ TrợGhi chú
DE3815TYDE3815TYKHE
DE3815TYBE
 • Chỉ cho Windows 10, 64-bit
 • Chỉ cho Windows 10® IoT Enterprise, 64-bit
 • Windows 8.1*, 32-bit và 64-bit (thực tế)
 • Windows 8*, 32-bit và 64-bit (thực tế)
 • Windows 7*, 32-bit và 64-bit
 • Windows Embedded 8 Standard*
 • Nhúng Windows 8.1 Industry*
 • Windows Embedded Standard 7*

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.

Cập nhật mẫu Intel NUC này lên phiên bản BIOS 0030 hoặc cao hơn trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển bộ điều khiển I/O bộ xử lý Intel® nào. Bản cập nhật này loại bỏ bất kỳ lỗi nào có thể hiển thị trong Trình quản lý thiết bị trên các thiết bị bộ điều khiển I/O.

Xem Các sự cố cài đặt với Windows 8* và Windows 8.1* để hạn chế với các hệ điều hành này.

Các Bộ lưu trữ nhúng eMMC có thể được sử dụng cho các hệ điều hành có kích thước nhỏ, thường được sử dụng cho các ứng dụng mỏng và ứng dụng nhúng nhẹ. Kiểm tra các yêu cầu tối thiểu cho hệ điều hành của bạn trước khi thử cài đặt một Hệ điều hành cho thiết bị này.
Gia đìnhbộ ntel® NUC, bảng mạch và bản tải xuống máy tính miniHệ điều hànhGhi chú
D54250WY
D34010WY
D54250WYK
D54250WYKH

D54250WYB
D34010WYK
D34010WYKH

D34010WYB
 • Windows® 10, 32-bit và 64-bit
 • Windows 8.1*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 8*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 7*, 32-bit và 64-bit

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.

Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành 32 bit:

 • Đồ họa: không có trình điều khiển khả dụng cho Windows 10 32-bit
DC53427HY
D53427RK
DC53427HYE
D53427RKE
 • Windows 8.1*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 8*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 7*, 32-bit và 64-bit
 • Windows Server 2012 R2*, 64-bit
 • Windows Server 2008 R2*, 64-bit

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.
Hạn chế hỗ trợ đối với Hệ điều hành Máy chủ:
 • Không hỗ trợ Đồ họa, Trusted Platform Module, Intel Rapid Storage Technology, Intel Rapid Start Technology và Intel Smart Connect Technology hỗ trợ trong Hệ điều hành Máy chủ.

DCCP847DY
DCP847SK

DC3217IY
D33217GK

DC3217BY
D33217CK

DCCP847DYE
DCP847SKE

DC3217IYE
D33217GKE

DC3217BY
D33217CK

 • Windows 8.1*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 8*, 32-bit và 64-bit
 • Windows 7*, 32-bit và 64-bit
 • Windows XP Home Edition*
 • Phiên bản Windows XP Media Center*
 • Windows XP Professional*
 • Windows XP Professional x64 Edition*

Trình điều khiển Intel® các hệ điều hành cũ hơn (Windows 7, Windows 8*/8.1*) mà Microsoft đã ngừng cung cấp hoặc không hỗ trợ đầy đủ được coi là tương tự như đối với:

 • Tính năng, Chức năng, Gỡ lỗi
 • Tính khả dụng với các sản phẩm Intel® NUC được phát hành gần đây
 • Intel không còn cung cấp các trình điều khiển cập nhật cho chúng.
Chủ đề liên quan
Cài đặt hệ điều hành cho Intel NUC
Xử lý sự cố Hệ điều hành
Khả năng tương thích của Microsoft Windows® 10 S
Hỗ trợ Linux* cho Intel® NUC