Yêu cầu về bộ nhớ hệ thống đối với các® Intel NUC

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005561

13/07/2021

Bảng này hiển thị các yêu cầu về điện áp bộ nhớ đối với các® phẩm NUC Intel. Bạn phải sử dụng các mô đun bộ nhớ với điện áp chính xác để tránh hỏng hóc khởi động.

Chọn sản phẩm Intel® NUC của bạn để tìm thông tin bộ nhớ hệ thống bổ sung, bao gồm thông tin về các mô đun bộ nhớ đã thử nghiệm.

Model NUC Intel®Điện áp và loại bộ nhớ bắt buộc

NUC11PHKi7C, NUC11PHKi7CAA

NUC11TNK, NUC11TNH

NUC10i7FNH, NUC10i7FNK, NUC10i5FNH, NUC10i5FNK, NUC10i3FNH, NUC10i3FNK

NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i5QNX

NUC8v7PNH, NUC8v7PNK, NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8i3PNH, NUC8i3PNK

NUC8v7PNB, NUC8v5PNB, NUC8i3PNB

NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA, NUC8i3BEHFA,

NUC8i7BEH, NUC8i7BEK, NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i3BEH, NUC8i3BEK

NUC7i7DNKE, NUC7i7DNHE,NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE

NUC7i5DNKPC, NUC7i5DNKPU, NUC7i3DNKTC, NUC7i3DNHNC, NUC7i7DNBE, NUC7i5DNBE, NUC7i3DNBE

NUC7i7BNHX1, NUC7i5BNHX1, NUC7i3BNHX1

NUC7i7BNH, NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i3BNK, NUC7i3BNH

NUC7i7BNHXG, NUC7i7BNKQ, NUC7i5BNHXF, NUC7i5BNKP NUC7i3BNHXF

NUC7CJYSAL, NUC7PJYH, NUC7CJYH

NUC6i5SYK, NUC6i5SYH, NUC6i3SYK, NUC6i3SYH

Chỉ cho 1,2V DDR4

NUC9i9QNX, NUC9i7QNX,

NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW, NUC8i7HNKQC, NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

NUC6i7ẨYK

1,2V DDR4 hoặc 1,35V DDR4

NUC6CAYS, NUC6CAYH

NUC5PGYH

NUC5CPYH, NUC5PPYH

NUC5i5MYHE, NUC5i3MYHE, NUC5i5MYBE, NUC5i3MYBE

NUC5i7RYH, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYHSN

DE3815TYKHE, DE3815TYBE

DN2820FYKH

D54250WYKH, D54250WYK, D34010WYKH, D34010WYK, D54250WYB, D34010WYB

Chỉ cho 1,35V DDR3L

DC53427HYE, D53427RKE

DCCP847DYE, DCP847SKE

DC3217IYE, D33217GKE

DC3217BY, D33217CK

1,35V DDR3L hoặc 1,5V DDR3

 

Chủ đề liên quan
Mã Blink và Mã Beep cho Intel® NUC
Không có vấn đề về khởi động hoặc không có điện năng trên® sản phẩm NUC Intel