Yêu cầu về bộ nhớ hệ thống đối với các sản phẩm Intel® NUC

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005561

31/05/2023

Bảng hiển thị các yêu cầu về điện áp bộ nhớ đối với các sản phẩm Intel® NUC. Bạn phải sử dụng các mô đun bộ nhớ với điện áp chính xác để tránh hỏng hóc khởi động.

Chọn sản phẩm Intel® NUC của bạn để tìm thông tin bộ nhớ hệ thống bổ sung, bao gồm thông tin về các mô đun bộ nhớ đã thử nghiệm.

Mẫu Intel® NUC Điện áp và loại bộ nhớ bắt buộc
NUC13RNG

Chỉ DDR5 1.1V

NUC13VYK

NUC13AN[x[x], NUC13L[x]x]]

NUC12SNK

NUC12WS[x], NUC12WS[x]Z

NUC11ATKC2, NUC11ATKC4, NUC11ATKPE, NUC11ATBC4

NUC11PHKi7C, NUC11PHKi7CAA

NUC11TNK, NUC11TNH

NUC11PAQ/H/K[x], NUC11PAH[x]Z

NUC10i7FNH, NUC10i7FNK, NUC10i5FNH, NUC10i5FNK, NUC10i3FNH, NUC10i3FNK

NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i5QNX

NUC8v7PNH, NUC8v7PNK, NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8i3PNH, NUC8i3PNK

NUC8v7PNB, NUC8v5PNB, NUC8i3PNB

NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA, NUC8i3BEHFA,

NUC8i7BEH, NUC8i7BEK, NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i3BEH, NUC8i3BEK

NUC7i7DNKE, NUC7i7DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE

NUC7i5DNKPC, NUC7i5DNKPU, NUC7i3DNKTC, NUC7i3DNHNC, NUC7i7DNBE, NUC7i5DNBE, NUC7i3DNBE

NUC7i7BNHX1, NUC7i5BNHX1, NUC7i3BNHX1

NUC7i7BNH, NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i3BNK, NUC7i3BNH

NUC7i7BNHXG, NUC7i7BNKQ, NUC7i5BNHXF, NUC7i5BNKP NUC7i3BNHXF

NUC7CJYSAL, NUC7PJYH, NUC7CJYH

NUC6i5SYK, NUC6i5SYH, NUC6i3SYK, NUC6i3SYH

Chỉ DDR4 1,2V

NUC12DCMv9, NUC12DCMv7, NUC12DCMi9, NUC12DCMi7

NUC11BTMi7, NUC11BTMi9

NUC11DBBi7, NUC11DBBi9

NUC9i9QNX, NUC9i7QNX,

NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW, NUC8i7HNKQC, NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

NUC6i7KYK

1,2V DDR4 hoặc 1,35V DDR4

NUC6CAYS, NUC6CAYH

NUC5PGYH

NUC5CPYH, NUC5PPYH

NUC5i5MYHE, NUC5i3MYHE, NUC5i5MYBE, NUC5i3MYBE

NUC5i7RYH, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYHSN

DE3815TYKHE, DE3815TYBE

DN2820FYKH

D54250WYKH, D54250WYK, D34010WYKH, D34010WYK, D54250WYB, D34010WYB

Chỉ DDR3L 1,35V

DC53427HYE, D53427RKE

DCCP847DYE, DCP847SKE

DC3217IYE, D33217GKE

DC3217BY, D33217CK

DDR3L 1,35V hoặc 1,5V DDR3

Chủ đề liên quan
Mã Blink và Mã Beep cho Intel® NUC
Không khởi động hoặc Không có sự cố điện năng trên các sản phẩm Intel® NUC