Cài đặt Hệ điều hành cho Intel® NUC

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000005471

26/08/2021

Lưu ýXem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các Sản® Intel® NUC để biết danh sách các phiên bản Windows* được Intel® NUC hỗ trợ.

Chuẩn bị cài đặt

 1. Xem bảng mẫu cụ thể dưới đây cho bất kỳ thông tin nào được áp dụng cho mẫu Intel NUC của bạn.
 2. Cài đặt các thành phần cần thiết trên Intel NUC (bộ nhớ và ổ đĩa, được mua riêng biệt).
 3. Sử dụng máy tính khác được kết nối với Internet để tải xuống trình điều khiển mạng có dây hoặc không dây mới nhất cho Intel NUC của bạn. Lưu nó vào một thiết bị di động USB.
 4. Chuẩn bị sẵn sàng hình ảnh Windows của bạn (được mua riêng) trên thiết bị di động USB hoặc trên đĩa CD / DVD.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Thông tin về mẫu cụ thể

Xem bảng để biết thông tin đặc biệt cần thiết trước khi bạn bắt đầu cài đặt hệ điều hành. Nếu mẫu Intel NUC của bạn không được liệt kê trong bảng này, điều đó có thể không có hướng dẫn đặc biệt bổ sung cho nó và bạn có thể tiến hành trực tiếp các bước cài đặt.

Bộ Intel® NUC ModelHệ điều hành Thông tin đặc biệt
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNH
Windows® 10Nếu bạn định cài đặt cả ổ cứng và Intel® Optane™ nhớ, Windows® 10 phải được cài đặt trên ổ cứng. Không cài đặt Windows 10 trên mô đun Bộ Intel Optane mềm.
Các mẫu chỉ có cổng USB 3.0:
NUC6i7ẨYK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7*
Xem hướng dẫn tại Mục Cài đặt Windows 7* trên Máy tính có USB 3.0.
DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 8*
Ubuntu*

Kiểm tra các cài đặt BIOS này (và thay đổi nếu cần):

 1. Nhấn F2 khi được nhắc trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Nhấn F9 để đặt tất cả các tùy chọn BIOS thành các giá trị mặc định.
 3. Chọn Nâng cao.
 • Trên menu Thiết bị và Thiết bị > SATA, Chế độ Chipset SATA đến AHCI.
 • Trên menu Ưu tiên > Khởi động (Boot Priority) trong bảng Ưu tiên Khởi động Kế thừa, Đã tắt Khởi động Kế thừa (bỏ chọn).
 • Trên menu Boot > Boot Configuration, trong bảng UEFI Boot, Lựa chọn Hệ điều hành được đặt thành Windows 8.x/Windows 10.
 1. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Tiến hành cài đặt hệ điều hành.

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows 7

Kiểm tra các cài đặt BIOS này (và thay đổi nếu cần):

 1. Nhấn F2 khi được nhắc trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Nhấn F9 để đặt tất cả các tùy chọn BIOS thành giá trị mặc định.
 3. Chọn Nâng cao.
 • Trên menu Thiết bị và Thiết bị > SATA, Chế độ Chipset SATA đến AHCI.
 • Trên menu Ưu tiên > Khởi động (Boot Priority) trong bảng Ưu tiên Khởi động Kế thừa, Đã tắt Khởi động Kế thừa (bỏ chọn).
 • Trên menu Boot > Boot Configuration, trong bảng UEFI Boot, Lựa chọn Hệ điều hành được đặt thành Windows 7.
 1. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Tiến hành cài đặt hệ điều hành.

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
OpenElec

Được thử nghiệm với bản dựng phát triển tại OpenElec. Kiểm tra các cài đặt BIOS này (và thay đổi nếu cần)

 1. Nhấn F2 khi được nhắc trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Nhấn F9 để đặt tất cả các tùy chọn BIOS thành các giá trị mặc định.
 3. Chọn Nâng cao.
 • Trên menu Thiết bị và Thiết bị > SATA, Chế độ SATA chipset được đặt thành AHCI.
 • Trên menu Thiết bị và Thiết bị > USB, USB Kế thừa đã được bật (đã kiểm tra).
 • Trên menu Thiết bị và Thiết bị > video, Bộ nhớ Tối thiểu IGD được đặt thành 512 MB.
 • Trên menu Ưu tiên > Khởi động:
  • Tắt UEFI Boot (không được chọn).
  • Đã bật Khởi động kế thừa (đã kiểm tra).
 • Trên menu Khởi động > cấu hình Khởi động, USB trong Thiết bị Khởi động được bật (đã kiểm tra).
 1. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.


Tiến hành cài đặt hệ điều hành.

Cài đặt Windows*

 1. Cắm thiết bị bằng hình ảnh cài đặt Windows (cổng USB hoặc ổ đĩa quang USB, nếu hình ảnh Windows nằm trên CD /DVD).
 2. Bật nguồn Intel NUC.
 3. Tại dấu nhắc trong khi khởi động, nhấn F10 để mở menu khởi động và chọn ổ đĩa cài đặt.
 4. Cài đặt Windows bắt đầu. Thực hiện tất cả các hướng dẫn cài đặt.

Sau khi cài đặt hoàn tất

 1. Sau khi Cài đặt Windows hoàn tất, cài đặt trình điều khiển mạng có dây hoặc không dây mà bạn đã tải xuống trong Bước 3.
 2. Kết nối với Internet.
 3. Cài đặt cập nhật Windows (tùy chọn).
 4. Tải xuống và cài đặt phần còn lại của các trình điều khiển Intel NUC từ Trung tâm Tải xuống.

Tài nguyên Linux*

Các nguồn xử lý sự cố Hệ Điều hành

Chủ đề liên quan
Các hệ điều hành được hỗ trợ
Tài nguyên liên quan đến PXE
Cách cài đặt Windows* từ một thiết bị USB