What's New in Intel® Quartus® Prime Software

Power and Performance

Intel® Agilex™ Device Support

The v19.3 release of the Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software provides the first support for the Intel® Agilex™ device family of FPGAs. These innovative FPGAs leverage heterogeneous 3D system-in-package (SiP) technology to integrate Intel’s first FPGA fabric built on 10nm process technology and 2nd Gen Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture to deliver up to 40% higher performance or up to 40% lower power.1

Compile Time

Continue seeing improvements in compile time for your Intel® FPGA designs compared to prior releases. Check out the Compile User Guide for additional tips on how to reduce compile times.

See a 33% compile time reduction when compared to Intel® Quartus® v18.1 for designs with high utilization.2

Intuitive Design Environment

Data-Centric User Interface

The Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software user interface has been updated in v19.3 to create a more intuitive interface and modern look and feel, including wizards, reports, and analysis tools. But beyond this, the Intel® Quartus® Prime Software uses data gathered during the development and compilation process to provide:

  • Advanced analysis tasks leveraging multiple tools/features
  • Well defined paths for guided analyses
  • Deeper insight combining insights from different analysis views

Design Assistant

The Design Assistant is a productivity tool meant for novice and advanced users. The tool enables faster design closure by reducing the number of design iterations required and speeds every iteration with targeted sanity checks and guidance at every stage of the compilation process. Learn more about Design Assistant with the provided video.

Unified Debug Toolkit (Early Access)

There are many different toolkits in Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software, but they all have a different look and feel. The Unified Debug Toolkit (UDTK) is addressing this disparity. In v19.3 there is an early access version of the UDTK that highlights the new framework and incorporates the various transceiver toolkits into this new framework. In future releases the UDTK will incorporate all the debug toolkits together to give you a common flow for more intuitive debug.

Reduced Development Effort

Incremental Compilation and ECO Flows

When coming to the end of the development your design may need some small changes to meet timing, but you don’t want to do a full recompile. Incremental compilation and ECO flows provide you a method for tweaking just the blocks you need with ECO compilation speedup of 5x – 10x.3

Fractal Synthesis

To meet the growing need for utilizing the flexibility of an FPGA for arithmetic acceleration, Intel is introducing Fractal Synthesis - a feature that enables Intel® Quartus® Prime Design Software to use FPGA resources in a highly efficient manner for arithmetic heavy designs with repeating dot product structures. Fractal Synthesis allows users to see an up to 25% TOPS improvement compared to regular Intel® Quartus® Prime Software flow.4 Check out Fractal Synthesis in action with this video.

Heatmap Reports

  • New 3D visualization in Global Signal Visualization report to aid in analyzing clock sector and clock routing usage and congestion.
  • New Global Router Congestion Analysis Reports that enable users to see a detailed view of which nets contribute to routing congestion and help users debug routing issues earlier in the compile flow. Learn how to use the new global router congestion reports with the provided video.

Documentation and Support

Find technical documentation, videos, and training courses for Intel® Quartus® 
Prime Design Software.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

So sánh dựa trên FPGA Intel® Agilex™ và dòng sản phẩm SoC so với FPGA Intel® Stratix® 10 sử dụng kết quả mô phỏng và có thể thay đổi. Tài liệu chứa thông tin về sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các quy trình đang trong quá trình phát triển. Mọi thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng liên hệ với đại diện Intel của bạn để có dự báo, thông số kỹ thuật của sản phẩm và kế hoạch mới nhất.
Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Tìm hiểu thêm tại intel.vn hoặc từ OEM hay nhà bán lẻ. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®.

2

Đánh giá điểm chuẩn được tiến hành trên một bộ gồm 80 thiết kế theo ý khách hàng hoạt động trên thiết bị Intel® Stratix® 10 1S280 với hệ điều hành Linux 64. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập https://www.intel.vn/benchmarks.

3

Đánh giá điểm chuẩn được tiến hành trên một bộ gồm 28 thiết kế hoạt động trên thiết bị Intel® Stratix® 10 1S280 với hệ điều hành Linux 64. So sánh được thực hiện giữa thời gian biên dịch cơ sở và thời gian biên dịch ECO sau khi thay đổi netlist (8 - 2000 tùy thuộc vào những gì có sẵn cho thay đổi ECO). Những bài kiểm tra ghi nhận hiệu năng của các thành phần dựa trên một bài kiểm tra đặc thù, trong những hệ thống cụ thể. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin chung về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.com/benchmarks.

4

Đánh giá điểm chuẩn được tiến hành trên một bộ gồm 40 thiết kế theo ý khách hàng hoạt động trên thiết bị Intel® Stratix® 10 1S280 với hệ điều hành Linux 64. So sánh được thực hiện giữa Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software v19.1 có bật và không bật Fractal Synthesis Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập https://www.intel.vn/benchmarks.