Nâng cao Định luật Moore - Đường đến 14 nm

Nâng cao Định luật Moore - Đường đến 14 nm

Nâng cao Định luật Moore - Đường đến 14 nm

Trình bày: Những người đứng đầu nhóm kỹ thuật sẽ bao quát tầm nhìn phát triển sản phẩm 14 nm, chuyến hành trình nhiều năm của sản phẩm, và vi kiến trúc mới.