Diverse Architectures for Unmatched Innovation

Unprecedented choice in architecture to solve for any compute need.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Dựa trên ước tính nội bộ của Intel.

2

Tất cả các kế hoạch và lộ trình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các tuyên bố trên trang web này đề cập đến các kế hoạch hoặc kỳ vọng trong tương lai là những tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt một cách đáng kể so với những tuyên bố hoặc hàm ý trong các tuyên bố đó. Để biết thêm thông tin về các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác đi một cách đáng kể, hãy xem bản phát hành thu nhập gần đây nhất của chúng tôi và hồ sơ SEC tại www.intc.com.

3

Intel sử dụng tên mã để xác định các sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ đang được phát triển và chúng sẽ không được công khai. Tên mã không phải là tên "thương mại" và không nhằm mục đích thay cho nhãn hiệu.

4

Mọi thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo.