IPMI Adopters List

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Đã ký chỉ thỏa thuận chấp nhận IPMI v2.0.

2

Đã ký thỏa thuận chấp nhận cả IPMI 1.5 và 2.0.