Retailers: Meet Your Future Consumer

Discover what your new normal customers expect and recommendations for strategic growth investments to stay relevant and maximize return.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

“Người tiêu dùng bình thường mới: Đại dịch đã hoàn toàn thay đổi người tiêu dùng như thế nào." IHL Group, được Intel tài trợ. 2022.