Intersect Kit* by CrowdOptic

A video and public sector solution.

CrowdOptic Intersect provides an intelligent live streaming solution through the real-time analysis and delivery of video, IoT sensor data, and biometrics at the network edge. Mobile servers store high-resolution video and operational data locally, while intelligently streaming compressed, curated content to a central server.1

Product Details

Available now

Built by CrowdOptic, sold by CrowdOptic

Available in APJ, Americas, ANZ, EMEA, PRC, ASEAN

 

Intel® products: Intersect uses Intel® processors in the HPE GL20 (formerly known as EL20). CrowdOptic Eye uses an Intel® Compute Stick

Supported platforms: OS Platform: Linux*

 

Intel contact: jason.burris@intel.com

Solution provider contact: twu@crowdoptic.com

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các trang web được liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của Intel và Intel không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào, hoặc bất kỳ liên kết nào được chứa trong một trang được liên kết. Intel bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc chương trình liên kết nào, vào bất cứ lúc nào. Intel không xác thực các công ty hoặc sản phẩm có liên kết đến, và bảo lưu quyền thông báo những thông tin đó trên trang web của Intel. Nếu quý vị quyết định truy cập vào bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết đến Trang này, quý vị hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.