Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS S1200SP cho EFI

Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*