Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Windows® 10 and Windows 11* Wi-Fi Drivers for Intel® Wireless Adapters

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators