Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều ® 10 Wi-Fi Windows dành cho Bộ điều hợp ® không dây Intel

Intel® PROSet/Wireless Software khiển và Trình điều khiển cho Quản trị viên CNTT

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows® 10

Intel® Wireless Bluetooth® quản trị viên CNTT