Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Board S1200SP BIOS and Firmware Update Package for EFI

Intel® Server Board S1200SP BIOS and Firmware Update for Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility and WinPE*

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Driver for Windows*