Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Visual Compute Accelerator tham chiếu liên tục VCA1283LVV / VCA1585LMV

Intel® Visual Compute Accelerator vá hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV