Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Chipset INF

Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 8.1* và Windows® 10

Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 7*