Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers