Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G155419
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR36Y

954864
PCN | MDDS

SR3HM

957632
PCN | MDDS