Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G155419
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR36X

954863
PCN | MDDS

SR3HK

957630
PCN | MDDS