Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® trình cắm ESXCLI để quản lý các Intel® Ethernet điều hợp mạng

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (8,50 lên các phiên bản trước)

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 theo FreeBSD*

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Intel® Network Adapter Driver cho Kết nối Mạng Ethernet PCIe* 40 Gigabit dưới Linux*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (tất cả các OS được hỗ trợ)

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Gói GTPv1 Cá nhân hóa Thiết bị Linh động