Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển mạng onboard cho các ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 61X

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 61X

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Trình điều khiển Windows* cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 61X

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® bo mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 61X

Trình điều khiển và Firmware InfiniBand/Mellanox* cho Bo mạch máy chủ Intel® Và Hệ thống ® chủ Intel®