Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® SSD Firmware Update Tool

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện Dòng Lệnh)

Trình điều khiển NVMe* Microsoft Windows* trung tâm dữ liệu cho SSD Intel®