Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G149950
US HTS
8523510000

Thông tin PCN

956980
PCN