Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3

Lựa chọn Khung lắp

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Khung lắp 2U A2UBEZEL Q2'12 Discontinued

Các lựa chọn mô-đun Quản lý

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun quản lý từ xa 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

Lựa chọn Dải

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Giá trị RAIL nâng cao AXXELVRAIL Q3'12 Launched