Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Xeon Phi™ 72x5 Processor Family & Intel® Xeon Phi™ Processor Software x200