Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G147881
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR2ZW

951959
PCN | MDDS

SR343

953354
PCN | MDDS