Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 700

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet Chuỗi 700—FreeBSD*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Tiện ích cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet Chuỗi 700—Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Gói hạ cấp NVM cho bộ điều hợp Intel® Ethernet dòng 700

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - FreeBSD*

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Trình cắm Intel® ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp Intel® Ethernet Chuỗi 700—EFI

Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 7.2 đến 7.0)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 7.0 đến 6.8)

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng