Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

950959
PCN | MDDS
950960
950961
PCN | MDDS