Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G147045
US HTS
8517620090

Thông tin PCN/MDDS

944884
PCN | MDDS
944885
PCN | MDDS