Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

dòng bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 72x5 & Phần mềm Intel® Xeon Phi™ mềm bộ xử lý x200