Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các tính năng ưu việt của Intel® RAID
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Thị trường đích
Scalable Performance
Kiểu hình thức của bo mạch
Activation Key
Các tính năng bổ sung
A compatible Full Featured RAID controller and TCG Enterprise SED drives are required
Các hạng mục kèm theo
One Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G and 12G Full Featured RAID Products.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G and 12G Full Featured RAID Products.