Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH WINDOWS* BETA

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển DCH Windows*

Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.45]