Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR2NJ

947992
PCN
948516
PCN | MDDS
948518
PCN | MDDS