Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển mạng onboard cho các ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 61X

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Trình điều khiển video onboard cho Windows* Server 2016 dành cho Bo mạch máy chủ Intel® và Hệ thống dựa trên Chipset Intel® 61X

Cập nhật BIOS và Firmware dòng Intel® Server Board S2600KP cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Trình điều khiển Windows* cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 61X

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® bo mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 61X

Gói chương trình cơ sở cho Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR)

Trình điều khiển và Firmware InfiniBand/Mellanox* cho Bo mạch máy chủ Intel® Và Hệ thống ® chủ Intel®