Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLLK9

947351
PCN | MDDS

SLLKA

947353
PCN | MDDS