Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - ESX*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 —VMware ESX*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - FreeBSD*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,20 đến 7,30)

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Gói GTPv1 Cá nhân hóa Thiết bị Linh động