Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for Intel® Compute Stick STK2M3W64CC

Intel® Integrator Toolkit