Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows® 10 cho STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 8.1* cho STK2MV64CC, STK2M364CC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows 8.1* cho STK2M364CC, STK2MV64CC