Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 for STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® Compute Stick