Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH Windows* BETA

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.45]