Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver hành cho Windows® 7 & 8.1* [15.40 thế hệ thứ 6]