Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 cho STK1A32SC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho STK1A32SC, STK1AW32SC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 và Windows 8.1* cho STK1A32SC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows 8.1* cho STK1A32SC

Gói trình điều khiển hệ thống trên một chip (SOC) cho STK1A32SC