Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR2HX

945387
PCN
945913
PCN | MDDS
945920
PCN | MDDS