Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ điều hợp Không dây Intel®

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® trình điều khiển dành cho Quản trị viên CNTT

Windows® 10 and Windows 11* Wi-Fi Drivers for Intel® Wireless Adapters

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển cho Windows 7*

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® trình điều khiển cho các Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows 7*