Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® cho Wireless-AC 7265 (Phiên bản D), 3168 và 3165

Trình điều khiển Wi-Fi không dây Intel® cho Wireless-AC 7265 (Phiên bản D), 3168 và 3165

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 7 *

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 8.1 *

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 7*