Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ điều hợp Không dây Intel®

Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows® 10 và Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® hành cho Quản trị viên CNTT

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® trình điều khiển dành cho Quản trị viên CNTT

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển cho Windows 7*

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® trình điều khiển cho các Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows 7*