Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 và Windows® 11 dành cho ® sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows 7* cho Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver cho Windows 8.1* cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows 8.1 64-bit cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows 7* 64-bit cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho NUC6i3SY, NUC6i5SY

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC cũ

Intel® Serial IO điều khiển dành cho NUC6i3SY, NUC6i5SY

Intel® Chipset Device Software cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) ITE Tech* cho Windows 7* cho Intel® NUC