Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Đồ® Intel - Trình điều khiển Windows® DCH

Tải xuống Đồ® Intel - Trình điều khiển BETA Windows® 10 DCH

Tải xuống Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.45]

Tải xuống Intel® Graphics Driver dành cho Windows® 7 & 8,1 * [15,40 thế hệ thứ 6]