Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển cho Windows 7*

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® trình điều khiển cho các Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® cho các Windows 8.1*