Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLKKL

937548
PCN | MDDS

SLKKM

937549
PCN | MDDS